Scout
our organization
Our links
banner
scout
News
Congratulation to All the S.L.C Graduate Scouts

We hereby congratulate all the S.L.C Graduate who have passed there examination.
 


Read More
Earthquake

यस जिल्लाका स्काउटर, रोभर रेन्जर तथा स्काउटहरुले यही २०७२ बैशाख १२ गतेको महा–भुकम्पबाट भएको क्षतिको विवरण रा.प्र.का.बाट माग भई आएको हुँदा तपसिल अनुसार यस जिल्ला स्काउट कार्यालयमा यही २०७२ बैशाख २५ गते भित्र लिखित रुपमा उपलब्ध गराई दिनुहुन सूचित गरिन्छ ।


Read More